Søge ikon
Samtale mellem elever

Ordensregler

1. Ordensreglerne sikrer et godt arbejds- og undervisningsmiljø på Stenhus Gymnasium

Det er skolens grundlæggende ønske at skabe et positivt arbejds- og undervisningsmiljø. Demokratiske tanker og værdier bør være udgangspunktet i alle sammenhænge.

Derfor forventes det, at alle elever og ansatte tager ansvar for:

 • At udvise gensidig respekt
 • At holde en venlig omgangstone over for hinanden
 • At tage hensyn til og hjælpe hinanden
 • At tage vare på Stenhus’ værdier herunder fx bygninger, inventar og udlånte materialer

Denne ansvarlighed viser sig i vores adfærd på skolens område og i undervisningssituationer, både på og uden for skolen og i alle sammenhænge, hvor vi repræsenterer skolen.

Dette indebærer, at alle elever og medarbejdere ikke bare tager ansvar for sig selv, men også tager ansvar for fællesskabet – både for den enkelte gruppe og klasse og for skolen.

I undervisningen handler det om, at alle bidrager til, at der skabes et optimalt læringsmiljø, hvor alle får mulighed for at bidrage og føle sig trygge. Dette sker i et ansvarligt samarbejde mellem eleverne og mellem elever og lærere. Lærerne samarbejder samtidig i team- og klassesammenhæng om denne opgave.

Alle har fokus på både de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at skabe et optimalt læringsmiljø. Helt overordnet tager alle deres del af ansvaret for, at de værdier, vi har, er styrende for arbejds- og undervisningsmiljøet på Stenhus Gymnasium.

2. Gode rammer for undervisningen

2.1 Forberedelse til timerne og det skriftlige arbejde

I Lectio kan ses en studieplan for undervisningen for hele semestret. Studieplanen indeholder for hvert fag en oversigt over planlagte emner og en oversigt over, hvornår de skriftlige opgaver skal afleveres. For igangværende forløb er der udarbejdet en plan over faglige mål, indhold og materialer.

I det omfang det er muligt, gives der lektier for til en uge ad gangen, og hvis lektien til en time må ændres, skal det senest meddeles i den foregående lektion.

Opgaveformuleringen til de skriftlige opgaver bliver udleveret i god tid inden afleveringstidspunktet. Det er som hovedregel mindst 2 uger for sæt på 4 elevtimer eller derover, og 1 uge for mindre sæt. Det er vigtigt, at de skriftlige opgaver afleveres til tiden, så læreren kan nå at give tilbagemelding inden den næste skriftlige opgave skal udarbejdes.

Den daglige undervisning er placeret mandag-fredag mellem kl. 8.15 og 16.00. Eleverne skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum. Ændringer, der forlænger den skemalagte undervisning, varsles mindst 1 uge i forvejen.

Elever og lærere skal være klar til undervisningen ved timens start:

 • Tasker, overtøj, mad og drikkevarer er væk fra bordene
 • De bøger, papirer, lommeregner mv. man forventer skal bruges i timen er fremme
 • Alle er forberedte

I timen skal alle deltage aktivt i undervisningen:

 • Ikke forstyrre ved unødig snak og anden generende adfærd
 • Computere må kun benyttes, når læreren giver lov
 • Mobiltelefoner skal afleveres ved timens begyndelse. Ved manglende overholdelse af dette forbeholder skolen sig ret til midlertidigt at konfiskere elevens mobiltelefon

Ved timens afslutning:

 • Klassen forlades først, når der er så pænt, at de næste kan være der
 • Husk at sætte stole op i overensstemmelse med anvisningerne i lokalet

Som elev skal man:

 • Møde til alle planlagte undervisningsaktiviteter
 • Aflevere alle skriftlige opgaver til tiden og i det omfang og i den kvalitet, der kan forventes. Det betyder, at eleven skal have ydet en tilfredsstillende indsats for at løse opgaverne, og at eleven selv skal have udarbejdet opgaven
 • Deltage i interne prøver. Ved sygdom før prøven skal skolen kontaktes inden prøven begynder
 • Deltage i ekskursioner
 • Hvis man ikke deltager i studierejse el. lign. skal man deltage i den erstatningsundervisning, skolen arrangerer
 • Deltage i øvrige officielle aktiviteter på skolen, fællestimer, idrætsdag m.m.
 • Holde sig løbende orienteret i Lectio om lektier, beskeder og dokumenter

Generelt skal alle elever opføre sig i overensstemmelse med almindelige normer for god opførsel.  Eleverne har store områder at være på. Alle skal være med til at holde orden i disse områder.

2.2 Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning. Det er uacceptabelt for skolen og udtryk for manglende respekt for undervisningen, at elever holder ferie i undervisningstiden. Fravær grundet ferie i undervisningstiden udløser en skriftlig advarsel.

2.3 Meddelelse om fravær

Hvis elever er fraværende fra undervisningen, skal skolen kende årsagen til fraværet. Dette meddeles skolen ved at indtaste årsagen i Lectio for hver enkelt lektion eller anden aktivitet. Man skal være logget på Lectio for at kunne indtaste fraværsårsager.

Hvis elever ikke kan deltage i interne prøver eller eksamen, f.eks. på grund af sygdom, skal skolen så vidt muligt kontaktes inden prøvens/evalueringens start. Der vil senere blive afholdt en sygeprøve. Hvis eleven skulle have været til eksamen, skal eleven aflevere en lægeerklæring for at kunne aflægge sygeeksamen. Det er ALTID eleven, som afholder udgiften, når han eller hun bliver bedt om at aflevere en lægeerklæring.

2.4 Procedure ved for højt fravær

Samtale med klasse-vejlederen: Hvis en elev får for højt fravær tager klassevejlederen en samtale med eleven for at afklare årsagen til fraværet.

Hvis fraværet ikke hurtigt nedbringes, kan eleven få en skriftlig advarsel.

Første skriftlige advarsel: Den skriftlige advarsel præciserer, at elevens fravær ikke må overstige 5% i den kommende periode, og at alle skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt. Hvis fraværet efter en måned overstiger 5% i perioden, eller hvis fraværet i en enkelt måned er væsentligt større end 5%, kan eleven få 2. skriftlige advarsel eller hvis fraværet er meget stort miste retten til SU.

Klasselæreren, studievejlederen og den pædagogiske leder vil hver måned følge udviklingen i elevens fravær og reagere umiddelbart på dette. Der kan i vurderingen af indgreb tages personlige hensyn.

Anden skriftlige advarsel: Betyder at fraværet i en enkelt måned ikke må være større end 5%. Hvis dette ikke overholdes kan eleven fratages retten til SU og/eller bortvises. Der kan i vurderingen tages personlige hensyn.

SU: Mister en elev retten til SU på grund af for ringe studieaktivitet kan vedkommende søge om SU igen, hvis fraværet inden for 2 sammenhængende måneder efter meddelelsen om mistet SU er under 5%.

Selvstuderende: Mister eleven retten til at følge undervisningen kan vedkommende efterfølgende i særlige tilfælde søge om at komme til eksamen som selvstuderende.

Skriftlige advarsler og skriftlige advarsler med særlige vilkår er gældende i ét år.

2.5 Skriftlig forsømmelse

Hvis elever er bagud med skriftligt arbejde kan de indkaldes til lektiecafé eller til skrivelørdag, hvor dette skriftlige arbejde skal afvikles. I lektiecafeen kan eleven få hjælp til at udarbejde opgaverne. Ved aflysninger af den normale undervisning, skal elever, der er bagud med skriftlige opgaver bruge timerne til at udarbejde de manglende afleveringer.

Hvis elever ikke møder op til lektiecafé/skrivetimer eller i øvrigt ikke får afleveret det manglende skriftlige arbejde, vil det få betydning for vurderingen af deres studieaktivitet.

2.6 Fravær i idræt

Elever der ikke kan deltage i den praktiske del af idrætsundervisningen, skal være til stede og deltage i den teoretiske del af undervisningen. Elever som ikke kan være fuldt aktive, skal deltage i den udstrækning skaden tillader det. Ved længerevarende skadesforløb skal eleven kunne dokumentere sin skade ved en erklæring fra enten fysioterapeut eller læge. Det skal fremgå af dokumentationen, hvor længe eleven er fritaget fra idræt og i hvilket omfang. Eleven skal i skadesperioden være til stede i idrætsundervisningen og deltage i den teoretiske del af undervisningen. Eleven afholder den eventuelle udgift til den skriftlige dokumentation af skaden. Lægeerklæringer skal kun indhentes, hvis den pædagogiske leder beder om det.

Elever, der på grund af skade eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele idrætsundervisningen kan efter anmodning blive fritaget for denne. Der skal i disse tilfælde udfyldes en fritagelsesblanket med lægeerklæring og eleven skal i stedet for faget idræt gennemføre et ekstra valgfag på c- niveau. Blanketten afleveres på kontoret. Eleven afholder udgiften til lægeerklæringen.

2.7 Fravær og sygeundervisning

Ved dokumenteret sygdom af længere varighed eller gentagne sygeperioder tilbydes sygeundervisning. Sygeundervisning kan nedbringe fraværet.

2.8 Besked om advarsler

Advarsler for forsømmelser noteres i Lectio, samtidig med at advarslen udleveres eller sendes til eleven i e-Boks. Eleven skal underskrive advarslen, hvorefter den afleveres til studievejlederen eller den pædagogiske leder. Dette skal ske inden 5 dage efter at beskeden er givet i Lectio. Hvis eleven er under 18 år, skal advarslen også underskrives af en af forældrene.

2.9 Snyd med skriftlige opgaver

Det er snyd, hvis en elev skriver af fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.

Får en lærer mistanke om snyderi, således at der ikke på baggrund af opgaven er et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, hvad eleven kan, og bliver denne mistanke bekræftet gennem en samtale med eleven, da gælder følgende:

 • Første gang:
   a) Meddelelse til klassens pædagogiske leder.
   b) Samtale med klassens pædagogiske leder om konsekvenserne
   c) Skrive ny opgave
 • Anden gang: a. + b. + c. + skriftlig advarsel
 • Tredje gang: a. + b. + c. + Eleven indstilles som udgangspunkt ikke til prøve

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historie-opgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen for ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave.

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning i dette fag, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.

3. Øvrig adfærd

3.1 Mobning, grænseoverskridende og krænkende adfærd

Skolen accepterer under ingen omstændigheder mobning eller anden grænseoverskridende og krænkende adfærd. Trusler, chikane, voldelig adfærd og både fysisk og digital mobning tolereres ikke. Det gælder uanset om handlingerne udføres i eller efter skoletid.  

3.2 Alkohol

Indtagelse af alkohol på skolen og ved skoleaktiviteter uden for skolens område er ikke tilladt. Ved fester og arrangementer udenfor skoletid kan alkohol dog nydes efter aftale med rektor. Man må under ingen omstændigheder være påvirket i skoletiden.

3.3 Rygning og euforiserende stoffer

Rygning i skoletiden er ikke tilladt. Efter skoletid er det ikke tilladt at ryge på skolens grund. Forbuddet gælder også E-cigaretter, snus og hash. Indtagelse af euforiserende stoffer i skoletiden er ikke tilladt. Man må under ingen omstændigheder være påvirket i skoletiden. 

3.4 Spil om penge

Spil om penge er ikke tilladt på skolen. Det gælder både online betting og spil som fysisk finder sted på skolen.

4. Sanktioner

Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre:

 • Midlertidig hjemsendelse, mens en sag undersøges nærmere
 • Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 dage. Der registreres fravær i de dage eleven er udelukket
 • Skriftlig advarsel
 • Midlertidig konfiskering af genstande som vedrører overtrædelsen af ordensreglerne
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et fag, der afsluttes det pågældende skoleår
 • Bortvisning (udskrivning) fra skolen

Ovennævnte sanktioner kan både anvendes på baggrund af adfærd i og udenfor skoletid. Skriftlige advarsler gælder i ét år.

Godkendt af bestyrelsen den 29. september 2022

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies