Musikfagets to helt centrale søjler er: musikudøvelse og musikkundskab.

Undervisningens indhold

I musikudøvelse arbejdes der, alt efter det valgte niveau, med enstemmige sange og flerstemmige vokal- og instrumentalnumre inden for klassisk såvel som rytmisk musik. Stemmedannelse og basal teknik på rytme- bas- og akkordinstrumenter indgår i undervisningen.

I musikkundskab anvendes fagets metoder (musiklære, musikteori, hørelære, musikkens parametre) med henblik på diskussion, analyse og perspektivering af vestlig kunst- og populærmusik, folkemusik, dansk musik, ny musik og ikke-vestlig musik. Undervisningen inddrager musikkens historiske og aktuelle, kulturelle og sociale samt formidlings- og mediemæssige forhold.

Arbejdsformerne veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser og opførelser i klassen og for et større publikum. Undervisningen tager kontakt med det øvrige musikliv i form af fx koncertbesøg, opera, musical, studiebesøg, møde med musikere og komponister.

Det er ikke en forudsætning at eleven kan spille eller synge i forvejen. Med sin blanding af teori og praksis opnår musikeleven både musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker ud over faget.

Om C-, B- og A-niveau

På C-niveau arbejdes der med musikkens grundlæggende byggestene og udtryk inden for sang, spil og musikkundskab.

På B-niveau udbygges denne beskæftigelse til også at omhandle et musikprojekt med særlig inddragelse af IT, dvs. med mulighed for fx at lave lydproduktion og filmmusik. Eleverne stifter bekendtskab med elementær satsteknik med henblik på at kunne nedskrive et lettere, nodebaseret nummer, som kan opføres i klassen.

På A-niveau tilføjes faget yderligere en skriftlig, nodebaseret dimension, hvor eleverne vælger mellem at udsætte en poprockmelodi, en jazzmelodi, en vise eller en salme for flere sangere og instrumentalister. Til den afsluttende eksamen kommer eleverne, som ved de øvrige niveauer, op i en praktisk og en teoretisk del, hvor der gives en samlet karakter for præstationen. Alle tre niveauer udgør en aktiv del af skolernes musiske liv og faget indgår i samarbejder med den øvrige fagrække på skolen eller kurset.

Læs meget mere om musik på EMU, Danmarks Undervisningsportal.