Alle gymnasier skal regelmæssigt måle elevernes trivsel. Stenhus Gymnasium gennemførte den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse i 2021 i hhv. November for hf og december for stx, Pre-IB og IB.  Resultatet kan ses på Uddannelsesstatistik.dk  

Her kan du se en kort præsentation af de vigtigste resultater i pdf. 

Handlingsplan 

På baggrund af elevtrivselsundersøgelsen udarbejder ledelsen i samarbejde med elevrådet en handlingsplan.  

Handlingsplan indeholder følgende: 

  • Alle klasselærere opfordres til at gennemgå elevtrivselsundersøgelsen og se, hvordan besvarelsen ser ud for deres klasse og at tage det op med klassens lærere, hvis der er noget i besvarelsen, der giver anledning til det 

  • På skoleniveau arbejdes med trivsel på flere niveauer og særligt områderne ’læringsmiljø, elevmotivation og arbejdspresønskes forbedret. Emnerne drøftes på klassemøder i alle klasser. 
  • På klasseniveau, er der enkelte klasser, der udmærker sig med særlig høj trivsel. Det er selvfølgelig dejligt og uproblematisk. Der er desværre også enkelte klasser, der springer i øjnene med særlig lav trivsel. Det er klasser, som vi i forvejen er opmærksomme på, og hvor der allerede arbejdes med forskellige tiltag ift. at skabe større trivsel og forbedre læringsmiljøet. 
  • I klasser med lav trivsel har inspektor, klasselærer og studievejleder for den pågældende klasse drøftet resultatet af elevtrivselsundersøgelsen. Herefter er klassens lærere blevet inddraget ift. fortolkning af resultatet og evt. tiltag. Dette har givet anledning til en opfølgende trivselsundersøgelse og efterfølgende dialog med klassens elever om konkrete tiltag. 
  • Konkrete tiltag i de enkelte klasser evalueres ved efterfølgende elevsamtaler. 
  • Elevrådet forventes desuden at iværksætte en mere kvalitativ undersøgelse, hvor der vil være mulighed for at uddybe sine svar.
  • Derudover har vi valgt at styrke trivslen ved at sende 2.g-eleverne på hyttetur i efteråret ’22 

Opfølgningsplan

Opfølgningen på elevtrivselsundersøgelsen er i høj grad sket decentralt, så det er ikke muligt at skrive én samlet konklusion. Status på trivslen er forskellig fra klasse til klasse. Målet for næste år er, at indsatserne på skolen vil gøre, at vores ETU i slutningen af 2022 vil vidne om øget trivsel. Samtidig har vi søsat et større projekt, som sætter fokus på elevernes trivsel (se punkt 5 om bestyrelsens selvvalgte områder).