Hvordan handler jeg, hvis der opstår en kritisk situation?

Overordnet skal du reagere roligt og fornuftigt, hvis der opstår der en kritisk situation. Alarmer skolens kontor, ring eventuelt 112 og tag i øvrigt de i situationen relevante initiativer.

Ansvarlige

I alle krisesituationer er rektor eller dennes stedfortræder ansvarlig for, hvorledes situationen skal tackles. Rektor bistås af en styregruppe, som består af den øvrige ledelse samt skolens pedeller.

Ved Brand

Ved mindre brande der let kan slukkes, bringes eleverne i sikker afstand, og branden slukkes med det forhåndenværende slukningsmateriel.

Ved større brande råbes brand, når ilden opdages, og skolens kontor adviseres med oplysning om, hvor det brænder, hvad der brænder, eventuelle tilskadekomne, og hvem der ringer. Kan du ikke straks komme i kontakt med kontoret, skal du selv ringe 112 med de samme oplysninger og derefter orientere kontoret. Orienter også pedellerne.

Skolens kontor sørger for alarmering af brandvæsenet ved at ringe 112, hvis det ikke allerede er sket, og skaffer en vejviser, der ved brandvæsenets ankomst giver en situationsmelding til indsatslederen.

 • Rektor tilkaldes.
 • Der iværksættes gentagne allekald.
 • Bygningerne forlades.
 • Se nedenfor under evakueringsinstruks.

Andre kritiske situationer

Eksempelvis eksplosion, bombetrussel, indtrængen af bevæbnet person.

Opdager du en sådan situation, skal du straks alarmere kontoret, som derefter kontakter politiet på 112. Kan du ikke straks komme i kontakt med kontoret, skal du selv alarmere politiet på 112.

Skolens kontor tilkalder rektor der træffer beslutning om, hvorledes situationen skal behandles. Beslutningen formidles via allekald eller på anden effektiv måde. Der kan eksempelvis være tale om at skolen skal evakueres helt eller delvis eller barrikaderes. Se nedenfor under evakuerings – og barrikaderingsinstruks.

Når politiet ankommer, træffer rektor beslutninger efter anvisninger fra og i samarbejde med politiet.

Når hændelsen er overstået, samles alle efter rektors anvisning.

Evakueringsinstruks

 • Evakuering i en undervisningstime:
  Læreren fører eleverne ad den mest hensigtsmæssige flugtvej til boldbanen. Ved brand lukkes døre og vinduer så vidt muligt når lokalet forlades.
 • Evakuering i en mellemtime eller i et frikvarter:
  Hver enkelt forlader bygningen ad den mest hensigtsmæssige flugtvej. Ved brand lukkes døre og vinduer så vidt muligt af den sidste der forlader lokalet.
 • Gennemsyn af lokaler og fællesområder:
  Så vidt muligt gennemgår pedeller og andre der udpeges hertil, alle lokaler, herunder toiletter og fællesområder, og sikrer sig at alle er kommet ud.
 • Fælles samling på boldbanen:
  Alle elever og personalet samles på skolens boldbane. Eleverne i stamklasser. Sekretærerne sørger for uddeling af klasselister. En lærer eller en elev fra klassen tæller om alle stamklassens elever er til stede. Ikke tilstedeværende elever forsøges kontaktet via mobiltelefon. Klasselisten udfyldes og afleveres derpå straks til rektor eller en inspektor. Lærerne bliver hos eleverne, og alle forbliver på stadion, indtil der gives anden besked. Bortset fra ovennævnte brug må mobiltelefoner ikke benyttes under evakuering.

Barrikaderingsinstruks

Eksempelvis ved indtrængen af en bevæbnet person.

Bloker døren eller dørene til lokalet ved at bruge ryggen af en stol eller lignende som stopper for håndtaget, og ved at stable inventar og møbler foran døren. Luk vinduerne. Træk eventuelle. persienner for.

Søg derefter skjul langs gulvet borte fra døren. Undgå støj og placer dig ikke synligt. Bliv i lokalet indtil rektor giver anden meddelelse, eller det er helt åbenbart at flugt er en bedre udvej.

Rektor/politiet vurderer om døre mellem skolens sektioner skal lukkes og låses, eventuelt barrikaderes.

Når hændelsen er overstået

Umiddelbart efter begivenheden er overstået, danner rektor sig et overblik over hændelsesforløbet og eventuelle tilskadekomne.

Uskadte elever og ansatte samles med henblik på fælles orientering. Der sørges for at alle som er berørte af situationen, tilbydes den nødvendige krisehjælp. Endvidere tages kontakt til relevante myndigheder med henblik på at modtage den konkrete ressourcehjælp.

Der lægges en pressemeddelelse på skolens hjemmeside med en kort beskrivelse af hændelsesforløbet og den aktuelle status. Den skal indeholde redegørelse for uddannelsesstedets og myndighedernes håndtering af begivenheden, samt oplysning om hvem man kan rette henvendelse til, hvis man ønsker yderligere oplysninger. Rektor sørger for oprettelse af et beredskab der kan svare på henvendelser.

På et senere tidspunkt foretager rektor en evaluering af det interne kriseberedskab med henblik på optimering af dette. Evalueringen kan ske i samarbejde med relevante myndigheder.

Offentlige sirener

Såfremt de offentlige sirener går i gang, skal alle blive inden døre og lukke døre og vinduer. Pedellerne slukker hurtigst muligt for ventilationsanlægget. Rektor aflytter beredskabsmeddelelserne i medierne og orienterer via allekald eller på anden måde om hvad man skal foretage sig i situationen.

Relevante telefonnumre

Skolens kontor: 59 40 09 36 eller 59 40 09 37 eller 59 40 09 38
Pedeller: 40 90 45 40 eller 40 90 45 41 eller 40 90 45 42
Alarmering: 112
Politi: 114