Søge ikon
Elever i undervisningen

Fravær

Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning. Det er uacceptabelt for skolen og udtryk for manglende respekt for undervisningen, at elever holder ferie i undervisningstiden. 

Meddelelse om fravær

Hvis elever er fraværende fra undervisningen, skal skolen kende årsagen til fraværet. Dette meddeles skolen ved at indtaste årsagen i Lectio for hver enkelt lektion eller anden aktivitet. Man skal være logget på Lectio for at kunne indtaste fraværsårsager.

Hvis elever ikke kan deltage i interne prøver, f.eks. på grund af sygdom, skal skolen så vidt muligt kontaktes inden prøvens/evalueringens start. Der vil senere blive afholdt en sygeprøve.

Procedure ved for højt fravær

Samtale med klassevejlederen: Hvis en elev får for højt fravær tager klassevejlederen en samtale med eleven for at afklare årsagen til fraværet. Hvis fraværet efter en måned ikke er bragt ned, kan eleven få en skriftlig advarsel.

Skriftlig advarsel

Den skriftlige advarsel præciserer, at elevens fravær ikke må overstige 5% i den kommende periode, og at alle skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt. Hvis fraværet efter en måned overstiger 5%i perioden, eller hvis fraværet i en enkelt måned er væsentligt større end 5%, kan eleven få 2. skriftlige advarsel eller hvis fraværet er meget stort miste retten til SU.

Klassevejlederen/studievejlederen vil hver måned følge udviklingen i elevens fravær og reagere umiddelbart på dette. Der kan i vurderingen af indgreb tages personlige hensyn.

Særlige vilkår

Særlige vilkår betyder, at fraværet i en enkelt måned ikke må være større end 5%. Hvis dette ikke overholdes kan eleven fratages retten til SU og/eller bortvises. Der kan i vurderingen tages personlige hensyn.

Mister en elev retten til SU på grund af for ringe studieaktivitet kan vedkommende søge om SU igen, hvis fraværet inden for 2 sammenhængende måneder efter meddelelsen om mistet SU er under 5%.

Mister eleven retten til at følge undervisningen kan vedkommende efterfølgende melde sig til eksamen som selvstuderende.

Håndfæstning

Elever der udviser uacceptabel adfærd jævnført skolens ordensregler kan tildeles en håndfæstning. En sådan håndfæstning vil præcisere på hvilken måde elevens adfærd er problematisk, og eleven vil efterfølgende have en måned til at rette op på denne adfærd. Hvis ikke der efterfølgende er registreret en tydelig forbedring kan eleven bortvises.

Skriftlig forsømmelse

Hvis elever er bagud med skriftligt arbejde kan de indkaldes til lektiecafé, hvor dette skriftlige arbejde så skal afvikles. I lektiecafeen kan eleven få hjælp til at udarbejde opgaverne. Ved aflysninger af den normale undervisning, skal elever, der er bagud med skriftlige opgaver bruge timerne til at udarbejde de manglende afleveringer.

Hvis elever ikke møder op til lektiecafé/skrivetimer eller i øvrigt ikke får afleveret det manglende skriftlige arbejde, vil det få betydning for vurderingen af deres studieaktivitet.

Fravær i idræt

Elever, der møder op til idrætstimerne, men som ikke kan være fuldt aktive, skal deltage i den udstrækning deres handicap tillader. Kan eleven ikke på meningsfuld måde deltage i idrætsundervisningen giver det fravær. Ved kortvarige skadesforløb op til 2 uger, skal eleven ikke være til stede ved idrætsundervisningen, men angive fraværsårsagen i Lectio. Ved længerevarende skadesforløb skal eleven kunne dokumentere sin skade ved en erklæring fra enten fysioterapeut eller læge. Det skal fremgå af dokumentationen hvor længe eleven er fritaget fra idræt og i hvilket omfang. Eleven registreres ikke fraværende i den periode dokumentationen dækker over. Eleven afholder selv udgiften til den skriftlige dokumentation af skaden.

Elever, der på grund af handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele idrætsundervisningen kan efter anmodning blive fritaget for denne. Der skal i disse tilfælde udfyldes en fritagelsesblanket med lægeerklæring og eleven skal i stedet for faget idræt gennemføre et andet valgfag på c- niveau. Blanketten afleveres på kontoret.

Fravær og sygeundervisning

Ved dokumenteret sygdom af længere varighed eller gentagne sygeperioder tilbydes sygeundervisning. Sygeundervisning kan nedbringe fraværet.

Fravær ved session

Er elever indkaldt til session, bliver de registreret fraværende. Det er vigtigt at de efterfølgende angiver årsagen til fraværet i lectio, således at både lærere og ledelse kan se, hvorfor eleverne var fraværende.

Besked om advarsler

Advarsler for forsømmelser bliver givet ved en besked i Lectio direkte til den berørte elev, samtidig med at advarslen udleveres eller sendes til eleven. Eleven skal underskrive advarslen, hvorefter den afleveres til studievejlederen/inspektor. Dette skal ske inden 5 dage efter at beskeden er givet i Lectio. Hvis eleven er under 18 år, skal advarslen også underskrives af en af forældrene.

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies