Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning. Det er uacceptabelt for skolen og udtryk for manglende respekt for undervisningen, at elever holder ferie i undervisningstiden. 

Meddelelse om fravær

Hvis elever er fraværende fra undervisningen, skal skolen kende årsagen til fraværet. Dette meddeles skolen ved at indtaste årsagen i Lectio for hver enkelt lektion eller anden aktivitet. Man skal være logget på Lectio for at kunne indtaste fraværsårsager.

Hvis elever ikke kan deltage i interne prøver, f.eks. på grund af sygdom, skal skolen så vidt muligt kontaktes inden prøvens/evalueringens start. Der vil senere blive afholdt en sygeprøve.

Procedure ved for højt fravær

Samtale med klassevejlederen: Hvis en elev får for højt fravær tager klassevejlederen en samtale med eleven for at afklare årsagen til fraværet. Hvis fraværet efter en måned ikke er bragt ned, kan eleven få en skriftlig advarsel.

Skriftlig advarsel: Den skriftlige advarsel præciserer, at elevens fravær ikke må overstige 5% i den kommende periode, og at alle skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt. Hvis fraværet efter en måned overstiger 5%i perioden, eller hvis fraværet i en enkelt måned er væsentligt større end 5%, kan eleven få 2. skriftlige advarsel eller hvis fraværet er meget stort miste retten til SU.

Klassevejlederen/studievejlederen vil hver måned følge udviklingen i elevens fravær og reagere umiddelbart på dette. Der kan i vurderingen af indgreb tages personlige hensyn.

Særlige vilkår: betyder, at fraværet i en enkelt måned ikke må være større end 5%. Hvis dette ikke overholdes kan eleven fratages retten til SU og/eller bortvises. Der kan i vurderingen tages personlige hensyn.

Mister en elev retten til SU på grund af for ringe studieaktivitet kan vedkommende søge om SU igen, hvis fraværet inden for 2 sammenhængende måneder efter meddelelsen om mistet SU er under 5%.

Mister eleven retten til at følge undervisningen kan vedkommende efterfølgende melde sig til eksamen som selvstuderende.

Håndfæstning: Elever der udviser uacceptabel adfærd jævnført skolens ordensregler kan tildeles en håndfæstning. En sådan håndfæstning vil præcisere på hvilken måde elevens adfærd er problematisk, og eleven vil efterfølgende have en måned til at rette op på denne adfærd. Hvis ikke der efterfølgende er registreret en tydelig forbedring kan eleven bortvises.

Skriftlig forsømmelse

Hvis elever er bagud med skriftligt arbejde kan de indkaldes til lektiecafé, hvor dette skriftlige arbejde så skal afvikles. I lektiecafeen kan eleven få hjælp til at udarbejde opgaverne. Ved aflysninger af den normale undervisning, skal elever, der er bagud med skriftlige opgaver bruge timerne til at udarbejde de manglende afleveringer.

Hvis elever ikke møder op til lektiecafé/skrivetimer eller i øvrigt ikke får afleveret det manglende skriftlige arbejde, vil det få betydning for vurderingen af deres studieaktivitet.

Fravær i idræt

Elever, der møder op til idrætstimerne, men som ikke kan være fuldt aktive, skal deltage i den udstrækning deres handicap tillader. Kan eleven ikke på meningsfuld måde deltage i idrætsundervisningen giver det fravær. Ved kortvarige skadesforløb op til 2 uger, skal eleven ikke være til stede ved idrætsundervisningen, men angive fraværsårsagen i Lectio. Ved længerevarende skadesforløb skal eleven kunne dokumentere sin skade ved en erklæring fra enten fysioterapeut eller læge. Det skal fremgå af dokumentationen hvor længe eleven er fritaget fra idræt og i hvilket omfang. Eleven registreres ikke fraværende i den periode dokumentationen dækker over. Eleven afholder selv udgiften til den skriftlige dokumentation af skaden.

Elever, der på grund af handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele idrætsundervisningen kan efter anmodning blive fritaget for denne. Der skal i disse tilfælde udfyldes en fritagelsesblanket med lægeerklæring og eleven skal i stedet for faget idræt gennemføre et andet valgfag på c- niveau. Blanketten afleveres på kontoret.

Fravær og sygeundervisning

Ved dokumenteret sygdom af længere varighed eller gentagne sygeperioder tilbydes sygeundervisning. Sygeundervisning kan nedbringe fraværet.

Fravær ved session

Er elever indkaldt til session, bliver de registreret fraværende. Det er vigtigt at de efterfølgende angiver årsagen til fraværet i lectio, således at både lærere og ledelse kan se, hvorfor eleverne var fraværende.

Besked om advarsler

Advarsler for forsømmelser bliver givet ved en besked i Lectio direkte til den berørte elev, samtidig med at advarslen udleveres eller sendes til eleven. Eleven skal underskrive advarslen, hvorefter den afleveres til studievejlederen/inspektor. Dette skal ske inden 5 dage efter at beskeden er givet i Lectio. Hvis eleven er under 18 år, skal advarslen også underskrives af en af forældrene.