Se PDF med skolens folder 2022/23

HF

HF er en 2-årig professionsorienteret gymnasial uddannelse, der primært sigter mod de mellemlange videregående uddannelser.

Introduktion og gode studievaner

I den første tid på Stenhus Gymnasium vil der blive lagt stor vægt på at sikre et godt studiemiljø og gode studievaner. Der vil ligeledes være stort fokus på, at alle får et godt fagligt udgangspunkt for den videre undervisning og for et kvalificeret valg af fagpakke.

Parallelteams

På Stenhus Gymnasium arbejder HF-klasserne sammen to og to i parallelteam i fagene dansk, engelsk og matematik. I praksis betyder det, at parallelklasserne fagligt følges ad, og at undervisningen i perioder struktureres på tværs af klasserne. Undervisningen opdeles i korte og tydeligt afgrænsede forløb og afsluttes med en evaluering af, hvorvidt du har nået forløbets faglige mål. De elever der ikke har nået de faglige mål tilbydes supplerende undervisning i forbindelse med forløbets afslutning.

Fagpakker

HF er målrettet til de mellemlange videregående uddannelser såsom erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for f.eks. det pædagogiske, samfundsfaglige, sundhedsfaglige og økonomisk-merkantile områder
På Stenhus kan vi derfor tilbyde følgende fagpakker:

Optagelse

Man kan optages på HF direkte fra 9.- og 10.klasse. 

Struktur

HF uddannelsen er delt op i fire semestre, og ved hver semesterafslutning vil et eller flere fag afsluttes med en prøve. Ved ansøgning til HF skal man vælge, om man ønsker idræt, billedkunst, drama, mediefag eller musik i første semester. I begyndelsen af 2. semester skal man vælge fagpakke og valgfag for 3. og 4. semester.

1.semester

2.semester

3.semester 4.semester
dansk dansk dansk dansk*
engelsk engelsk engelsk engelsk*
KS KS KS  
matematik matematik* fagpakke fagpakke*
NF NF* valgfag valgfag*
projekt/praktik projekt/praktik   projekt/praktik

idræt, billedkunst,

drama, mediefag eller musik*

    stor skriftlig opgave
    evt. udvidet fagpakke

evt. udvidet fagpakke*

 

*afsluttes med eksamen

Valgfag

Alle skal vælge ét af følgende valgfag:

B-niveau: Tysk, billedkunst*, biologi, drama*, geografi, idræt*, kemi, matematik, mediefag*, musik*, religion, psykologi*, samfundsfag.

C-niveau: billedkunst, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, mediefag, musik, retorik, psykologi.

*disse fag kan kun vælges på B-niveau, hvis man i forvejen har valgt faget på C-niveau i 1hf eller i fagpakken.

Karakterer

På Stenhus Gymnasium får du vejledende terminskarakterer, der hjælper dig til at blive bevidst om dit faglige standpunkt. Disse karakterer tæller dog ikke med i dit endelige eksamensgennemsnit. Dette beregnes ud fra dine eksamenskarakterer og årskarakterer i NF og KS i de fag, der ikke udtrækkes til eksamen.

Din karakter fra din store skriftlige opgave (SSO) tæller ligeledes med i dit gennemsnit.

Hvad kan jeg blive?

Det er jo altid rart at vide, hvad man kan bruge uddannelsen til! På Adgangskortet kan du se, hvilke fag og hvilket niveau i fagene, du skal have for at kunne blive optaget på forskellige uddannelser. Start med at vælge HF og vælg derefter, hvilket niveau, du afslutter fagene på.

Lovgrundlaget

Her finder du Lov om de gymnasiale uddannelser, vedtaget 27. december 2016, og HF-bekendtgørelsen med blandt andet kravene for hvert enkelt fag.