Eksamen offentliggøres hvert år i maj, datoen bestemmes af UVM.

Vi har på Stenhus Gymnasium valgt at offentliggøre eksamensplanen i Lectio. Her vil hver enkelt elev, samt lærer kunne se sin personlige eksamensplan. Der kan også ses den samlede eksamensplan for skolen eller en bestemt dag.

Læseferie

I Lectio kan du se, hvornår den almindelige undervisning slutter. Herefter er der læseferie med eksaminer frem til skoleårets afslutning. Vær opmærksom på, at der i læseferie-perioden kan være dage, hvor du skal møde til f.eks. evaluering af skriftlige opgaver eller lignende. Hvis du skal møde på skolen vil det altid fremgå af Lectio.

HF elever får ikke årskarakterer, men skal til eksamen i alle fag

Dog skal man ikke til eksamen, hvis et fag er valgt på et højere niveau på 2. år på HF.

Det er vigtigt at du løbende holder dig orienteret i Lectio, da det er her ændringer vil blive offentliggjort i forbindelse med din eksamen.

Mundtlig eksamen

Mundtlige eksaminer kan være med eller uden forberedelsestid - og forberedelsestiden kan være lang eller kort. Mundtlige eksaminer afholder i lokaler rundt om på skolen, og forberedelsestiden tilbringes ligeledes i skolens lokaler, dog undtaget ved lang forberedelse (typisk 24 timer) hvor eleverne forbereder sig hjemme.

Ved afslutningen af den mundtlige prøve voterer lærer og censor, hvorefter en karakter meddeles eleven.

Mød altid op i EKSTRA god tid inden en eksamen, det er DIT ansvar at være her til tiden.

Skriftlig eksamen

Der gælder visse regler omkring mødetid, brug af pc og printer, som det er vigtigt at kende, læs derfor Godt at vide vedrørende skriftlig eksamen og årsprøve grundigt og i god tid inden prøverne.

Skriftlige eksaminer kan være med eller uden hjælpemidler. Skriftlige eksaminer afholdes som regel i skolens haller.

Prøverne starter typisk kl. 9.00. Opstilling og klargøring af computer m.m. skal ske INDEN kl. 8.30. I tidsrummet kl. 8.30-8.45 forlades lokalet. Når dørene åbnes igen kl. 8.45 SKAL man straks gå til sin plads og være klar. Der gives forskellige instruktioner frem til prøven starter kl. 9.00.

Terminsprøver

Terminsprøver er skriftlige prøver, der for 1g og 3g og 2hf afholdes i ugen inden påskeferien, og for 2g og 1h afholdes 2 uger inden påskeferien. Terminsprøver afholdes typisk i fag, eleverne skal afslutte samme år. Læs Godt at vide vedrørende skriftlig eksamen og årsprøve grundigt og i god tid inden prøverne.

Sygeeksamen

Hvis man på grund af sygdom bliver ude af stand til at møde til en terminsprøve, en eksamen eller bliver syg under eksamen, skal man straks henvende sig til kontoret. Sygeeksamen afholdes i august/september efter samme regler, som gælder for den ordinære eksamen.

Vil du vide mere om de officielle betingelser se Prøver og eksamen på UVM´s hjemmeside.